Vilassar de Dalt

L'AIGUA, UN DRET FONAMENTAL

  • Actualitzat:
  • Creat:

Manifest commemoratiu del 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua

El PSC entén l’aigua no només com un recurs natural sinó com un dret, derivat del dret fonamental a la vida.

Aquesta concepció de l’aigua com un dret universal per a tothom ha de tenir implicacions i conseqüències, que cal desgranar en cada apartat del cicle integral del l’aigua: Dret universal a l’accés a l’aigua per a ús domèstic, Dret universal al sanejament i Dret a la informació respecte el cicle integral de l’aigua.

El nostre país necessita un NOU ACORD SOCIAL I POLÍTIC AMB L'AIGUA per garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans i les seves ciutadanes, el respecte pel medi ambient, i la solidaritat amb els més desfavorits i amb les generacions futures.

Aquest nou acord social implica necessàriament un reforçament de la gestió pública. Els serveis d'aigua i sanejament estan vinculats a drets humans i de ciutadania i no poden ser gestionats únicament des de la lògica del mercat. Això es fa especialment visible en moments de crisi econòmica, quan les famílies s'enfronten a decisions tan dramàtiques com les de prioritzar necessitats vitals.

El reconeixement al juliol de 2010 per part de l'Assemblea General de Nacions Unides de l'accés bàsic a l'aigua i sanejament com un DRET HUMÀ té relació directa amb la condició de l'aigua com a bé públic, base de la vida i de l'economia i garant del bé comú. Cap família pot ser privada del subministrament d'aigua i del servei de sanejament per cobrir les seves necessitats vitals bàsiques per raons econòmiques. Hem de fer viable en termes legals aquest compromís, perquè de poc serveix reconèixer que l'aigua és un dret, si no es posen els mitjans necessaris per fer-lo efectiu.

Cal una gestió integral del cicle de l'aigua com a recurs públic que garanteixi l'accés de tota la ciutadania a aquest recurs. Garantia que inclogui l'abastament, la qualitat i seguretat per a la salut de les persones, el millor tractament possible per als abocaments de les aigües residuals i la protecció dels ecosistemes aquàtics.

Avui més que mai cal ressaltar les tres qualitats que col·loquen l'aigua per sobre de qualsevol altra consideració d'ordre polític o econòmic: és un element indispensable per a la vida del Planeta, és un bé públic, i ostenta la categoria de dret reconegut. Són tres premisses que defineixen els principis de la política que els i les socialistes defensem en matèria d'aigua.

Sostenibilitat en la planificació i la gestió. Defensa de la titularitat pública del bé. Assegurament del subministrament d'aigua per a tots els ciutadans i les ciutadanes.

Fitxers adjunts: